Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp hội và các Hội thành viên đã có những giải pháp tích cực để tập hợp hội viên, đội ngũ trí thức triển khai hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội từng bước được nâng lên; tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường có hiệu quả tích cực; tổ chức đảm bảo các hội thi, Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật…

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của các Hội thành viên, thu hút ngày càng nhiều đội ngũ trí thức, nhà khoa học đầu ngành, cán bộ trẻ và chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến về những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chú trọng công tác phối hợp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT trên cây trồng chủ lực; tích cực tuyên truyền, vận động các đối tượng tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

By admin