Giai đoạn đầu, Việt Nam chống dịch theo phương châm “Zero Covid”. Đó là cách chống dịch phù hợp, giúp nước ta thành công. Song cuộc sống đã có những thay đổi, việc điều chỉnh, thậm chí bỏ đi những quy định không còn phù hợp là cần thiết.

By admin