Kế hoạch đề ra mục tiêu đưa diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm so với năm 2021. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS xếp loại A, B tăng lên 97%. Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng lên 85%. Tỷ lệ mẫu thực phẩm NLTS giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2021. Tổ chức từ 2-3 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã.

Để đạt được kết quả và chỉ số trên, kế hoạch của UBND tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, gồm: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng, ATTP NLTS. Lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh NLTS chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp với MTTQ; Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; chương trình phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố. Ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, khoa học quản lý, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ, xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Tăng cường phổ biến chính sách pháp luật; thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín nông sản của tỉnh. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời công tác quản lý vật tư nông nghiệp và đảm bảo chất lượng, ATTP cho các cơ quan truyền thông khi được yêu cầu và tại các cuộc họp định kỳ của tỉnh. Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; duy trì triển khai các chương trình giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP NLTS; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và thông lệ quốc tế và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng và vận hành hạ tầng, nền tảng chuyển đổi số trong lĩnh vực chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao, giá trị, năng lực cạnh tranh NLTS của tỉnh tại thị trường trong nước cũng như hướng đến xuất khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản.

Kiểm tra chất lượng tôm giống tại Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hồ Trung. Ảnh: Phan Bình

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các chi cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ (tháng, 6 tháng, năm) tổng hợp, tham mưu Sở NN&PTNT báo cáo Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh theo quy định, trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.

Sở Y tế phối hợp Sở NN&PTNT trong công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra định kỳ ATTP; giới thiệu, kết nối các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm NLTS an toàn với các nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học… Sở Công Thương chủ động, phối hợp Sở NN&PTNT trong công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra định kỳ ATTP; tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm an toàn. Sở Tài chính kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc lưu thông thực phẩm NLTS kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh ATTP.

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận phối hợp với Sở NN&PTNT xây dựng chuyên mục ATTP và phát trên sóng truyền hình, đài phát thanh; thường xuyên đưa tin, bài phản ánh đầy đủ về ATTP NLTS và truyền thông, quảng bá NLTS, thực phẩm an toàn.

UBND các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo đảm ATTP, nâng cao chất lượng NLTS trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp với ngành NN&PTNT chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP NLTS; đồng thời phát hiện, báo cáo việc sản xuất, kinh doanh chất cấm, sản phẩm NLTS kém chất lượng với các cơ quan quản lý chuyên ngành cũng như chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành kịp thời đề xuất, báo cáo về Sở NN&PTNT để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

By admin