Ông Từ Công Xiêng (ảnh), người có uy tín ở thôn Vụ Bổn, xã Phước Ninh (Thuận Nam) luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn hăng say lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Là người con của đồng bào Chăm, ông Từ Công Xiêng tự hào về những nét đẹp văn hóa của đồng bào mình. Ông dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu kỹ những nghi thức, nghi lễ trong các lễ, Tết của người Chăm. Ông nhận thấy hiện nay giới trẻ ở địa phương xa rời dần với văn hóa truyền thống, nên vận động họ chú tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, ông cũng vận động người dân trong thôn không lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam và trái pháp luật. Trong mùa Lễ hội Katê, ông khuyến khích Nhân dân tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, nội dung phong phú, lành mạnh. Đặc biệt, với vốn kiến thức về văn hóa của người Chăm, ông đã có công lớn trong cộng tác với Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm xuất bản cuốn sách “Văn hóa truyền thống làng Chăm Vụ Bổn và Tân Bổn” vào năm 2021.

Anh Trượng Thanh Huy, Trưởng thôn Vụ Bổn, nhận xét: Ở Vụ Bổn, ông Xiêng vừa là người có uy tín, vừa là bậc cao niên nên được rất nhiều người kính trọng. Ông nhiệt tình, trách nhiệm, không chỉ vận động Nhân dân trong thôn xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới.

By admin