Trong thời gian hơn hai tháng, các học viên được hướng dẫn nghiên cứu nội dung và hình thức xướng ngâm, làn điệu diễn tấu sử thi đồng bào Chăm được lưu truyền trong đời sống dân gian. Sử thi là di sản văn hóa được thể hiện dưới dạng văn vần gồm các nội dung về truyền thuyết, thần thoại, ca dao, phong tục, tôn giáo, lời hay ý đẹp giáo huấn con cháu, đồng dao, trường ca trữ tình… Sau khi hoàn thành chương trình học tập, các học viên tổ chức hoạt động hát ngâm sử thi trong gia đình, tộc họ, thôn xóm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm.

Các học viên hát ngâm sử thi di sản văn hóa của đồng bào Chăm. Ảnh: S.Ngọc

By admin