* Trong tháng 2, các ngành chức năng, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư công năm 2022 và tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm. Đến cuối tháng 2, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 được 251 tỷ đồng, đạt 10,1% kế hoạch. Trong đó: Vốn trong nước: 229 tỷ đồng, đạt 14,7% kế hoạch; vốn nước ngoài: 22 tỷ đồng, đạt 2,4% KH. Trong tháng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư kèm Nhà đầu tư cho 1 dự án, với tổng vốn 1.713 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án, với tổng vốn 3.604 tỷ đồng. Trong đó: quyết định chủ trương đầu tư có kèm nhà đầu tư 2 dự án, với số vốn 1.951 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư để làm cơ sở lựa chọn Nhà đầu tư cho 1 dự án, với số vốn 1.653 tỷ đồng và chấp thuận chủ trương về địa điểm 2 dự án, với tổng vốn 3.180 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận đang đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Văn Nỷ

* Qua thống kê, trong tháng 2, toàn tỉnh có 12 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 37,1 tỷ đồng, giảm 7,7% số doanh nghiệp; số vốn đăng ký tăng 42,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm có 60 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 731,4 tỷ đồng, tăng 39,5% số doanh nghiệp và số vốn đăng ký tăng 10,3% so cùng kỳ. Nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến cuối tháng 2, toàn tỉnh có 3.828 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 78.963 tỷ đồng. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 2,15 lần, số doanh nghiệp giải thể giảm 31,6%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 16,1% so với cùng kỳ.

* Trong tháng 2, công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được tập trung chỉ đạo. Lực lượng chức năng và các địa phương đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền, với 288 lượt người tham gia; tổ chức 110 đợt kiểm tra, truy quét chống phá rừng, với 741 lượt người tham gia. Số vụ vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng xảy ra 8 vụ (phá rừng trái phép 2 vụ, vận chuyển buôn bán lâm sản 3 vụ, khai thác rừng 2 vụ và vi phạm khác vắng chủ 1 vụ). Lực lượng chức năng đã xử lý 12 vụ vi phạm, tịch thu 5 xe máy, 1,34 m3 gỗ (gỗ tròn 0,917 m3 và gỗ xẻ 0,423 m3) và thu nộp ngân sách 10 triệu đồng. Trong tháng, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các hoạt động “Tết trồng cây”; tiếp tục thực hiện chăm sóc 1.849,83 ha rừng trồng đang trong giai đoạn đầu tư; chuyển tiếp giao khoán bảo vệ 66.523,10 ha rừng phòng hộ, đặc dụng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 3.737 ha rừng tự nhiên.

By admin