Thu hút các bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng cho TP.HCM - Ảnh 1.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) – Bộ Ngoại giao và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025 ngày 21-1 – Ảnh: Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM

Tham dự lễ ký kết chương trình hợp tác hôm nay 21-1 có ông Ngô Trịnh Hà – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao, và ông Phùng Công Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

Theo Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, nhằm tăng cường phối hợp trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, hai bên đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, các nội dung phối hợp bao gồm công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; thông tin, tuyên truyền; vận động cộng đồng, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện chính sách khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài.

Về thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, chương trình tập trung vào nội dung đổi mới công tác thông tin đối ngoại, tăng cường các hoạt động kết nối trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh công tác đại đoàn kết dân tộc, tập trung vào vận động thế hệ trẻ, các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng, số còn tư tưởng định kiến.

Ngoài ra, chương trình cũng nhấn mạnh việc tiếp tục phối hợp phát huy hơn nữa vai trò của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Đa dạng hóa các hình thức vận động thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, đặc biệt là giới trẻ.

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực chất lượng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế – xã hội của TP. HCM.

Phương thức vận động cộng đồng cũng cần đổi mới, khuyến khích mọi hình thức tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, chú trọng đến hoạt động của các giới trẻ, trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với pháp luật và phong tục tập quán nước sở tại.

By admin