Hai người bạn ngồi sau cố giữ thăng bằng khi cô gái phía trước chèo đi nhưng gần đến bờ thì thuyền bị chìm.

By admin