Nghị định nêu rõ: kể từ ngày 1-1-2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12-2021 đối với các nhóm đối tượng bao gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, quân nhân, công an… đang hưởng lương hưu hàng tháng. 

Người được tăng cũng gồm cán bộ xã, phường, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; công nhân cao su, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bộ đội, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã xuất ngũ về địa phương…

Nghị định cũng nêu những người nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 được tăng thêm 200.000 đồng/tháng nếu mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống. 

Người hưởng lương hưu được tăng lên thành 2,5 triệu đồng/người/tháng đối nếu có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nghị định 108 có hiệu lực thi hành từ ngày 20-1-2022. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1-1-2022.

By admin