(Dân trí) – Lực lượng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp các sáng kiến, khuyến nghị trong việc ứng dụng công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

By admin