Theo đó, tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg đối tượng hỗ trợ được sửa đổi, bổ sung như sau: NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp: Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động, hoạt động hạn chế, hoạt động có điều kiện, hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-5-2021 đến 31-12-2021.

Thứ hai, đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Bên cạnh đó, ngoài hỗ trợ đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế đã được quy định trước đó, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg bổ sung quy định hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật. Cụ thể, đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/người.

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều kiện hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất. Cụ thể, điều kiện hỗ trợ là NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1-2021 mà bị ảnh hưởng dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1-2021. Trước đó, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định điều kiện là NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng dịch COVID-19 phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên.

Một trong những nội dung khác được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg là thủ tục đề nghị hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Cụ thể, doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi NSDLĐ đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành các đợt khác nhau để phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và việc sử dụng lao động. NLĐ chỉ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 1 lần theo chính sách này. Trong khi đó, theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trước đây, chỉ quy định nơi nộp hồ sơ là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 6-11-2021. Hiện nay BHXH tỉnh đang khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời chi trả, hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg.

By admin