Ở Điều 1
của Quy định 37 nêu rõ đảng viên không được “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương
lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định
của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép”. Điểm mới ở điều này so với quy định
cũ là có thêm hành vi “viết”, so với trước đây chỉ có hành vi “nói, làm”.

Điều 3 của
những điều đảng viên không được làm là “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ
lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy
sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”. Đây là điều hoàn
toàn mới so với trước đây.

Điều 9, quy
định đảng viên không được “Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập
không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc
tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái
quy định”. Trong đó, quy định đảng viên không được “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua
bán tài sản ở nước ngoài trái quy định” là hoàn toàn mới so với trước đây.

Ở Điều 11
của Quy định 37 cũng bổ sung thêm nội dung mới là đảng viên không được “Lợi dụng chủ trương
khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che
hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Điều 13
cũng là nội dung hoàn toàn mới. Theo đó đảng viên không được “Can thiệp, tác động vào hoạt
động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét
đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm
trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Ngoài ra, Điều
18
có bổ sung thêm nội dung mới là đảng viên không được “Thờ ơ, vô cảm với các
hành vi sai trái trong xã hội”.

By admin