Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hóa còn là dân tộc còn - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bài phát biểu tâm huyết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng liên tục nhận được những tràng vỗ tay của đại biểu tham dự tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. 

Các đại biểu cảm nhận rõ tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư dành cho văn hóa, tình yêu của Tổng Bí thư đối với văn nghệ sĩ, với văn nghệ qua những bài thơ dài ông đọc như Chân quê của Nguyễn Bính, Việt Bắc của Tố Hữu… 

Khẳng định ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư nhấn mạnh rất vui mừng, vinh dự và hào hứng được dự hội nghị này. 

Ghi nhận vai trò quan trọng của văn hóa, Tổng Bí thư nói lâu nay văn hóa chưa được một bộ phận cán bộ và người dân nhận thức đầy đủ vai trò “soi đường cho quốc dân đi”. 

Mượn lời tiền nhân: “văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh sự đồng tình với quan điểm “văn hóa còn thì dân tộc còn”. Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc nên mất văn hóa là mất dân tộc. 

Điều này được Tổng Bí thư khẳng định nhiều lần trong suốt bài phát biểu. 

Tổng Bí thư dẫn ra nhiều khái niệm văn hóa mang tính học thuật của các nhà nghiên cứu và cũng chia sẻ quan niệm giản dị của mình về văn hóa với hội nghị. Theo đó văn hóa rất gần gũi với đời sống, khi người dân được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ công bằng… ấy chính là văn hóa. 

Ngược lại, những xấu xa, bỉ ổi chính là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. 

Tổng Bí thư lược lại lịch sử để cho thấy quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa ngay từ ngày đầu thành lập tới nay chính là văn hóa phải được đặt ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. 

Không chỉ quan tâm phát triển văn hóa, Đảng ta đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa quần chúng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định đây chính là điểm ưu việt của Đảng ta.

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

By admin