Được báo tin hàng xóm nuôi con sư tử, viên cảnh sát đến để khám thính nhưng liền ‘cạn lời’ sau khi thấy dung mạo của nó.

By admin