Bị nhốt chặt trong xô nhưng rái cá vẫn không hề hoảng sợ và chỉ chịu rời đi khi thực hiện được mục đích của mình.

By admin