(Dân trí) – Công tác quản lý và an ninh tại khách sạn Kinh Tây tại Bắc Kinh được xem là ngang hàng với Trung Nam Hải, nơi tập trung các cơ quan đầu não của Trung Quốc.

By admin