‘Đam mê tốc độ nhưng bố mẹ lại bắt đi làm ruộng’, một người bình luận.

By admin