Người chơi phải căng não giải những bài toán, hóa, lý… mới có thể tìm ra con số cần tìm.

By admin